29.05.2013

Bacaul in analize - Bugetul Public si politica economica

Zilele urmatoare, vor urma o serie de articole cuprinzand un RAPORT pe capitole,
privind realizarea obiectivelor derivate din PROGRAMUL DE GUVERNARE -2012, intocmit de Institutia Prefectului.

Astazi: CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

Executia bugetara la nivelul judetului Bacau care presupune executia bugetului de stat, a
bugetului asigurarilor de stat, a bugetului asigurarilor pentru somaj, a bugetului fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate si a bugetului local, a scos in evidenta ca pe total bugete in anul 2012 s-a
inregistrat un deficit de 2080,131 milioane lei, astfel :buget de stat : - 938,863 milioane lei ;bugetul
asigurarilor de stat : - 811,78 milioane lei ;bugetul asigurarilor pentru somaj : - 35,259 milioane lei
;bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate : -205,533 milioane lei ;bugete locale :
+88,121 milioane lei .

Programul de încasări nete s-a realizat în anul 2012 in procent de 100,98 % pe total buget general
consolidat, situaţia pe bugete fiind următoarea: bugetul de stat: 89,06 %;bugetul asigurărilor sociale de
stat: 113,25 %; bugetul asigurărilor sociale de sanatate: 110,37 %;bugetul asigurărilor  pentru  somaj:
112,72 %.

Volumul încasărilor realizate la data de 31 decembrie 2012 ca urmare a aplicării modalităţilor de
executare silită (157,68 mil.lei) reprezintă 12,32 % din totalul veniturilor realizate în această perioadă.
În perioada 01.01.2012- 31.12.2012 au fost aplicate urmatoarele măsuri  de executare silită
prevăzute de Codul de procedură fiscală: 76.997 somaţii pentru suma de 368,45 mil. lei, suma realizată –
78,72 mil. lei; 22.470 popriri pe conturile bancare ale contribuabililor pentru suma de 144,25 mil.lei,
suma realizată – 56,93 mil.lei; 4.031 popriri terţi pentru suma de 74,17 mil. lei, suma încasată – 17,20
mil. lei; 109 sechestre pe bunuri mobile pentru suma de 27,29 mil. lei, suma încasată – 0,24 mil. lei; 469
sechestre pe bunuri imobile pentru suma de 75,04 mil. lei, suma încasată – 0,26 mil. lei ; plaţi efectuate
de debitori dupa instituirea sechestrelor pe bunuri imobile şi  mobile, suma încasată  – 4,33 mil. lei.
La data de 31 decembrie 2012 arieratele bugetare rămase de recuperat din cele aflate în sold la
finele anului 2011 sunt în sumă totală de 45,46 mil. lei, astfel că obiectivul stabilit de A.N.A.F. pentru
anul 2012 a fost realizat.


Măsurile de monitorizare zilnică, în mod direct, a activitătii de colectare de la nivelul AFP-urilor
teritoriale au dus la creşterea  gradului  de  colectare  a  sumelor  din  arieratele  acumulate  istoric  de  către
contribuabili, diminuarea evaziunii fiscale. Astfel în perioada 01.01.2012-31.12.2012 suma încasată din
arieratele bugetare rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2011 a fost de 68,43 mil. lei reprezentând
48,73 % din totalul arieratelor bugetare rămase de recuperat la data de 31.12.2011.
Din analiza arieratelor bugetare recuperabile înregistrate la data de 31 decembrie 2012 în sumă
totală  de  123,04 mil.  lei,  pe  baza  datelor  din  clasificarea  arieratelor,  indicatori  de  gestiune  arierate  şi
creanţe incerte, din aplicaţia informatică SIACF, au rezultat urmatoarele: 87,22 mil.lei, respectiv 70,89 ş
în  totalul arieratelor bugetare recuperabile, reprezintă  arierate bugetare  certe, din  acestea 50,27 mil. lei
(57,64%) sunt arierate aferente bugetului de stat;4,50 mil.lei, respectiv 3,66 % în total arierate bugetare
recuperabile, reprezintă  arierate  bugetare  ale  contribuabililor declaraţi  inactivi;  31,32 mil.lei,  respectiv
2
25,46 % în total arierate bugetare recuperabile, reprezintă arierate bugetare incerte, iar din acestea 22,15 
mil. lei (70,72%) sunt arierate aferente bugetului de stat. Din arieratele incerte 14,92 mil.lei provin din
arieratele aflate în soldul la finele anului 2011, iar 16,41 mil.lei din cele înregistrate în anul curent.   
Din totalul de 31,32 mil.lei arierate incerte: 18,47 mil. lei, respectiv 58,97 %, reprezintă creanţe
fiscale pentru care s-au formulat contestaţii  în  instanţă;  12,59  mil.  lei,  respectiv  40,20ş,  reprezintă
creanţe  fiscale  pentru  care  s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei  conform Legii  nr.  85  /2006; 
0,27 mil. lei, respectiv 0,73 %, reprezintă  creanţe  fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de
către organele de inspecţie fiscală.


Măsurile  asiguratorii instituite de inspecţia  fiscală  crează  premise  pentru încasarea  sumelor
suplimentare determinate ca urmare a inspecţiei fiscale şi realizarea programului de încasări.
În  perioada  ianuarie-decembrie 2012, din totalul creanţelor  fiscale  înscrise  în  deciziile  de
impunere emise în sumă de 106,5 mil. lei din care a fost scăzut TVA fără drept de rambursare stabilită
urmare inspecţiilor fiscale, au fost instituite măsuri asiguratorii pentru obligaţii de plată în sumă  de 40,7
mil. lei respectiv 388,25 %.


In anul 2012 s-au efectuat 1.279 acţiuni neprogramate din  care:   455 controale inopinate,   229
controale încrucişate şi  595 cercetări la faţa locului.
Cu privire la urmarirea si combaterea fraudelor vamale s-au realizat urmatoarele:
o 1284 controale la toate declaratiile vamale prelucrate de DJAOV Bacau
o 5 controale la sediul agentilor economici care declara marfurile in procedura simplificata.
o 5 controale la sediul agentilor economici care deruleaza sau au in derulare operatiuni vamale din
categoria regimurilor vamale economice.
o 27 actiuni de urmarire a respectarii Planului de supraveghere vamala locala.
o 240 verificari selective, pe anumite perioade si incadrari tarifare a declaratiilor vamale
inregistrate si prelucrate, tinand cont de concluziile si informatiile rezultate din Risk Information Form
o 26 verificari, prin sondaj sau ori de cîte ori există dubii rezonabile, a dovezilor de origine care
acoperă mărfuri la punerea în liberă circulaţie
o 132 controale vamale a operaţiunilor  de  punere  în  liberă  circulaţie,    care  au  atasat  criteriul
"MARFURI CU RISC", pentru care este necesar a se consulta baza de date a autorităţii vamale
o 1867 de controale fizice totale amănunţite la operaţiunile de punere în liberă circulaţie de mărfuri
avînd  ca  ţară  de  expediţie  China,Turcia,  Thailanda,  Federaţia  Rusă,  Belarus,  R.  Moldova,
Taiwan, Serbia, cu mijloacre de transport rutiere aparţinînd companiilor de transport din Turcia,
R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, Serbia, etc.
o 1113 controale fizice amănunţite  la  operaţiunile  de  punere  în  liberă  circulaţie  care  au  ataşat
criteriul „MRF CONTRAFĂCUTE”  în vederea identificării mărfurilor susceptibile de a încălca
un drept de proprietate intelectuală.
In ceea ce priveste urmarirea si combaterea fraudelor cu produse accizabile s-au realizat:
o 765 actiuni de control inopinat la agentii economici privind comercializarea produselor supuse
regimului de accizare;
o 2169 actiuni de monitorizare si supraveghere a intrarilor si iesirilor din antrepozitele fiscale;
o 53 actiuni de monitorizare a traficului de marfuri accizate in zona de competenta;
o 157 de controale mixte, in trafic, piete, targuri, oboare pentru verificarea legalitatii
documentelor de provenienta pentru bunurile accizate transportate, detinute, comercializate;
o 523 de actiuni de supraveghere fiscala periodica la producatorii de bauturi spirtoase, produse
intermediare, bere si uleiuri minerale precum si la depozitele de produse accizate;
o 742 controale inopinate a mijloacelor de transport aflate in trafic rutier;
o 55 controale inopinate la sediul agentilor economici autorizati, in vederea verificarii conditiilor
initiale de autorizare;
o 19 controale inopinate la sediul antrepozitarilor autorizati care au autorizatiile suspendate,
revocate sau anulate;
o 13 actiuni de identificare eventuale spatii clandestine de productie si/sau depozitare a alcoolului,
bauturilor alcoolice si tigaretelor.

Vor urma:

 CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI
DE COEZIUNE

CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE

CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI

CAPITOLUL 5. CULTURA

CAPITOLUL 6. ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE

CAPITOLUL 7. APĂRARE

CAPITOLUL 8. JUSTIȚIE

CAPITOLUL 9. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

CAPITOLUL 10. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM

CAPITOLUL 11. TRANSPORTURI

CAPITOLUL 12. DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE

CAPITOLUL 13. EDUCATIE

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 15. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CAPITOLUL 16. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

CAPITOLUL 17. STRATEGII GUVERNAMENTALE, TRANSPARENŢĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin