26.02.2010

Gradaţia de merit

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi suplinitorii, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea

elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.
Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de ISJ, ţinându-se seama de criteriile expuse în Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.
Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar,respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
Conform art. 2.(1), numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numarul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii în conditiile art.101 alin.(1),(2),(4) si (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completările ulterioare.

GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2010
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia
paritara la nivelul inspectoratului scolar
-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care contin documentele
justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura
inspectoratului scolar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu
consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea
candidatului în specialitate
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a
concursului în vederea acordarii gradatiei de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor
sindicale reprezentative din învatamânt si refacerea punctajelor, în situatia în care
observatiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
-10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba listacuprinzând punctajele acordate în urma evaluarii
- 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;
- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de
administratie al inspectoratului scolar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, în
vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, a tabelului nominal cu
personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de
învatamânt, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin